Pravni status

Regionalni centar za talente Beograd II je ustanova čiji su programski zadaci i ciljevi uvođenje mladih u naučnoistraživačke procese iz svih naučnih disciplina. Osnovan je 1999. godine, a zvanično je registrovan 27.01.2000. godine kod Privrednog suda u Beogradu, pod brojem III-FI-10714/99, registarski uložak 5-620-00. Zaključkom Gradonačelnika grada Beograda br. 66-413-06 od 21.03.2006. godine Regionalni centar Beograd II, prvi put dobija status „Ustanova od posebnog interesa za rad sa mladima“. Ogranci Reginalnog centra za talente Beograd II su Upravni odbor, Nadzorni odbor, Rukovodilac centra.

Programske aktivnosti sprovodi naučni savet.
Rešenje o registraciji: III-FI-10714/99 – Trgovinski sud u Beogradu
PIB: 101514777
Matični broj: 17242024
Šifra delatnosti: 8559
Tekići račun I: 840-2014660-24  kod NBS
Tekući račun II: 840-2014666-06  kod NBS

Rukovodilac centra: Nikola Srzentić